GDPR (Europese privacywetgeving)

GDPR (Europese privacywetgeving)

Ook onze club dient zich in regel te stellen met de Europese privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

Hieronder vinden jullie de privacyverklaring voor de leden van onze club.

Privacyverklaring leden


Tongerlo VC hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tongerlo VC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 


Als Tongerlo VC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Tongerlo VC bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van het lidmaatschap.

Tongerlo VC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Tongerlo VC verbindt zich ertoe de gegevens niet langer te bewaren dan 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.


Je persoonsgegevens worden door Tongerlo VC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


•Ledenadministratie (contractuele grond)

•Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VC Tongerlo (uitvoering overeenkomst)

•Het versturen van clubblad en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

•Onderlinge communicatie binnen de club (gerechtvaardigd belang)

•Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)


Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de bovenstaande doeleinden  :


• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

•Rijksregisternummer

•Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, mutualiteit, maat kledij


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Als je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail aan: info@vc-tongerlo.be.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


•Alle personen die namens Tongerlo VC  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

•Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.


Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


Tongerlo VC kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 30/05/2023.


Tongerlo VC verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.


Op elk evenement worden foto's en videobeelden genomen. Deze foto's/videobeelden kunnen gepubliceerd worden in 't Volleyerke, op onze site, op facebook of in andere sociale media. Indien u geen foto's of videobeelden wenst gepubliceerd te hebben met u in beeld, gelieve dan een mail te doen aan: info@vc-tongerlo.be.